வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM8.50
AACHI BRIYANI MASALA 200g
Price RM8.50
Brand Aachi
Availability In Stock
Quantity
Description

Ingredients
Chilli, Salt, Cloves, Coriander, Cardamom, Cinnamon, Aniseed, Ginger, Garlic, Onion, Nutmeg, Staranise.