வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM6.30
AACHI CHUKKU MALLI POWDER 200G
Price RM6.30
Brand Aachi
Availability In Stock
Quantity
Description

Ingredients

Palm jaggery, Dry ginger, Coriander, Pepper, Long pepper, Licorice ,Tulsi and Turmeric.