வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM2.00
RAJAS RAJASTHAN APPALAM 100g
Price RM2.00
Brand Rajas
Availability In Stock
Description

Ingredients 

Udad Flour, Rice Flour, Salt, Edible Veg. Oil.

Urad Dal Flour, Rice Flour, Salt, Edible Veg. Oil